• پارتيا تاريحىن ۇيرەنۋ تاربيەسىنە جۇمىلدىرۋ جينالىسى اشىلدى
  • شي جينپيڭ جۇڭگو − ورتا، شىعىس ەۆروپا ەلدەرى باسشىلارىنىڭ باس قوسۋىن باسقاردى ءارى ارقاۋ ءسوز سويلەدى
  • بۇكىل رايونىمىزداعى ءار ۇلت حالقىنىڭ جانە بيڭتۋانداعى كادرلاردىڭ، جۇمىسشى - قىزمەتكەرلەردىڭ كوكتەم مەرەكەسىن قۇتتىقتادى
  • بۇكىل رايونىمىزداعى ءار ۇلت حالقىنىڭ جانە بيڭتۋانداعى كادرلاردىڭ، جۇمىسشى - قىزمەتكەرلەردىڭ كوكتەم مەرەكەسىن قۇتتىقتادى

اكىمشىلىك قىزمەت وتەۋ