شارۋالاردىڭ كىرىسىن ارتتىرۋعا كومەكتەستى

  1 - ايدىڭ 4 - كۇنى، ”ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ“ بويىنشا قىستاقتا تۇراتىن قىزمەت اترەتىنىڭ مۇشەلەرى قىستاق تۇرعىندارىنىڭ اسقاباق ۇزۋىنە كومەكتەستى.

  جاقىننان بەرى، ونسۋ اۋداندىق قازىنا مەكەمەسىنىڭ قىزىل قالاشىعىنىڭ چىمان قىستاعىندا تۇراتىن ”ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ“ قىزمەت اترەتىنىڭ مۇشەلەرى ەرىكتى قىزمەت وتەۋ اترەتىن قۇرىپ، قىستاق تۇرعىندارىنىڭ كوكونىسىن جيناسىپ، شارۋالاردىڭ كىرىسىن ارتتىرۋعا كومەكتەستى. سۋرەتتى ازەز سامساق تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور: بەردىقان مۇراتقان ۇلى