شينجياڭنىڭ 3 جەرى تۇڭعىش توپتاعى مەملەكەت دارەجەلى كەشكى مادەنيەت جانە ساياحات تۇتىنۋى شوعىرلانعان رايونعا تاڭدالدى

  شينجياڭ گازەتىنىڭ 11 - ايدىڭ 24 - كۇنى ۇرىمجىدەن بەرگەن حابارى. ءتىلشىنىڭ شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق مادەنيەت جانە ساياحات مەڭگەرمەسىنەن ۇعىسۋىنشا، مادەنيەت جانە ساياحات مينيسترلىگى تاياۋدا تۇڭعىش توپتاعى مەملەكەت دارەجەلى جالپى 120 كەشكى مادەنيەت جانە ساياحات تۇتىنۋى شوعىرلانعان رايونداردىڭ تىزىمدىگىن جاريالاعان. بۇعان شىنجياڭنان ءۇرىمجى قالاسى ۇلكەن بازار كورىنىس رايونى، قاشقار قالاسى قاشقار كونە قالا كورىنىس رايونى اسەر كوشەسى، شينجياڭ ءوندىرىس ـ قۇرىلىس بيڭتۋانى 13 ـ شىسى شينشيڭ قالاسى تيانجيە جاياۋلار كوشەسى تاڭدالدى.

  شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق مادەنيەت جانە ساياحات مەڭگەرمەسى كاسىپ سالاسىن دامىتۋ باسقارماسىنىڭ ورىنباسار باستىعى تاڭ ۋىن بىلاي دەپ تانىستىردى: «وسى رەتكى باعالاۋ تۇتىنۋ بازارىن جانداندىرۋدا، بەلگىلى كولەمگە يە ءارى ءبىرشاما جوعارى ساپالى مادەنيەت ساياحاتى تۇتىنۋ دەڭگەيى شوعىرلانعان رايون قۇرۋدا ۇلگى كورسەتۋ، جەتەكتەۋ رولىن اتقاردى.» دەدى.

  ءۇرىمجى قالاسى ۇلكەن بازار كورىنىس رايونى شينجياڭنىڭ ەرەكشە قۇرىلىسىن، ۇلتتىق سالت ـ ساناسىن، ءدامدى تاعامدارىن، بەيزاتتىق مادەنيەت مۇرالارىن، ۇلتتىق ءان ـ ءبيىن ءبىر تۇلعالاندىرعان كورمە ورنى.

  قاشقار قالاسى قاشقار كونە قالا كورىنىس رايونى اسەر كوشەسىندە 93 ساۋداگەر بار، ولار اس ـ سۋ، مادەنيەت جاسامپازدىعى، زات ساتىپ الۋ سياقتى 9 ءتۇرلى كاسىپ كۇيىن قامتىپ، ساياحاتشىلاردىڭ كوپ ءتۇرلى قاجەتىن قاناعاتتاندىرادى. قاشقار كونە قالا ساياحات، مادەنيەت اشۋ شەكتى سەرىكتەستىگىنىڭ باسالقاسى مو حايبو بىلاي دەدى: «ءبىز قىزمەت وتەۋ ساپاسىن ۇزدىكسىز جوعارىلاتىپ، تۇنگى نەگىزگى تاقىرىپتى ارقاۋ ەتىپ، ءتىپتى دە كوپ ويىن ـ ساۋىق قيمىلدارىنا قاتىناسىپ، كوشە ءوڭىرىنىڭ مادەنيەت مازمۇنىن بايىتامىز.»

  بيڭتۋان 13 ـ شىسى شينشيڭ قالاسى تيانجيە جاياۋلار كوشەسىنە 265 ساۋداگەر ىرگە تەپكەن، مۇنىڭ ىشىندە مادەنيەت جاسامپازدىعى تۇرىندەگى 130 كاسىپورىن بار، مادەنيەت كورمەسى مەن سەزىنۋ، ساياحاتتاۋ، زات ساتىپ الۋ، اس ـ سۋ، سەيىل ـ سەرۋەن، كوڭىل اشۋ سياقتى يقۋاتتارى ءبىر تۇلعالانعان مادەنيەت، ساياحات، سەيىل ـ سەرۋەن، جاياۋ كوشە رايونى. ءمالى باسقارماسىنا جاۋاپتى شينجياڭ ۋانچۋاڭ ەلەكتروندىق ساۋدا شەكتى سەرىكتەستىگىنىڭ ورىنباسار باس ديرەكتورى ۋاڭ لۇڭفي بىلاي دەدى: «بۇدان كەيىن اناعۇرلىم كوپ مادەنيەت قيمىلدارىن وتكىزىپ، قالا تۇرعىندارىنىڭ تۇرمىسىن بايىتىپ، ساياحاتشىلاردىڭ سەزىنۋ دەڭگەيىن جوعارىلاتامىز.»

  ۇعىسۋعا قاراعاندا، كەلەسى قادامدا شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق مادەنيەت جانە ساياحات مەڭگەرمەسى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايون دارەجەلى كەشكى مادەنيەت جانە ساياحات تۇتىنۋى شوعىرلانعان رايونداردى باعالاپ، شينجياڭنىڭ كەشكى ەكونوميكا جانە مادەنيەت - ساياحات قيمىلدارىنىڭ ونان ارى دامۋىن جەبەيدى.

جاۋاپتى رەداكتور: بەردىقان مۇراتقان ۇلى