حەيلۇڭجياڭنىڭ شىعىسى، شينجياڭ التاي ايماعىنىڭ تاۋلى وڭىرلەرى قاتارلى جەرلەردىڭ ءىشىنارا ورىندارىندا ءالى دە ورتاشا دەڭگەيدە قار جاۋادى نەمەسە قالىڭ قار جاۋادى

  جۇڭگو اقپارات تورابىنىڭ 11 – ايدىڭ 23 – كۇنى بەرگەن حابارى. ورتالىق اۋا رايى ستانسياسى تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، مەجەمەن الداعى ەكى كۇندە حەيلۇڭجياڭ ولكەسىنىڭ شىعىسى، شينجياڭ التاي ايماعىنىڭ تاۋلى ءوڭىرى، شيزاڭنىڭ شىعىسى، سىچۋاننىڭ باتىسىنداعى ءۇستىرتتىڭ وڭتۇستىگى قاتارلى جەرلەردىڭ ءىشىنارا ورىندارىندا ءالى دە ورتاشا دەڭگەيدە قار جاۋادى نەمەسە قالىڭ قار جاۋادى، ءىشىنارا جەرلەردە ەرەكشە قالىڭ قار (10 – 18 ميلليمەتر) جاۋادى.

  كەشە حەيلۇڭجياڭنىڭ ورتا – شىعىسىندا قالىڭ قار جاۋعان نەمەسە ەرەكشە قالىڭ قار جاۋعان، ءىشىنارا جەرلەردە توتەنشە قالىڭ قار جاۋعان

  كەشە ساعات 8 دەن بۇگىن ساعات 6 عا دەيىن، حەيلۇڭجياڭنىڭ ورتا بولىگىندە قالىڭ نەمەسە ەرەكشە قالىڭ قار جاۋعان، حىگاڭ، جامۋس، شۋاڭياشان قاتارلى جەرلەردىڭ ءىشىنارا ورىندارىندا توتەنشە قالىڭ (قار جاۋۋ مولشەرى 20 – 34 ميلليمەتر) قار جاۋعان. بۇگىن ساعات 6 عا دەيىن، جوعارىدا اتالعان وڭىرلەردە قاسات قاردىڭ قالىڭدىعى 20 – 35 ميلليمەتر بولعان، جامۋس پەن شۋاڭياشاننىڭ ءىشىنارا جەرلەرىندە 42 ميلليمەترگە جەتكەن؛ 11 – ايدىڭ 21 – كۇنى ساعات 8 دەگى كەزدەگىمەن سالىستىرعاندا، جاڭادان جينالعان قاردىڭ قالىڭدىعى 10 – 20 ميلليمەتر بولعان، حەيلۇڭجياڭ ولكەسىنىڭ شىعىس سولتۇستىگىندە 25 – 40 ميلليمەتر بولعان.

  حەيلۇڭجياڭ قاتارلى جەرلەردە ءالى دە قار جاۋادى

  مەجەمەن الداعى ەكى كۇندە حەيلۇڭجياڭنىڭ شىعىسى، شينجياڭ التاي ايماعىنىڭ تاۋلى وڭىرلەرى، شيزاڭنىڭ شىعىسى، سىچۋاننىڭ باتىسىنداعى ءۇستىرتتىڭ وڭتۇستىگى قاتارلى ءىشىنارا جەرلەردە ورتاشا نەمەسە قالىڭ قار جاۋادى، ءىشىنارا جەرلەردە ەرەكشە قالىڭ قار جاۋادى (10 – 18 ميلليمەتر).

  الداعى ءۇش كۇندەگى اۋا رايىنان ناقتى مالىمەت

  11 – ايدىڭ 23 – كۇنى ساعات 8 دەن 11 – ايدىڭ 24 – كۇنى ساعات 8 گە دەيىن، ىشكى موڭعۇلدىڭ شىعىس سولتۇستىگى، شىعىس سولتۇستىك جۇڭگونىڭ شىعىسى مەن سولتۇستىگى، سولتۇستىك شينجياڭنىڭ سولتۇستىگى، شيزاڭنىڭ شىعىسى، سىچۋاننىڭ باتىسىنداعى ءۇستىرتتىڭ وڭتۇستىگى قاتارلى جەرلەردىڭ ءىشىنارا ورىندارىندا قىرباق قار نەمەسە ورتاشا قار جاۋادى، ءىشىنارا جەرلەردە قالىڭ قار نەمەسە ەرەكشە قالىڭ (10 – 18 ميلليمەتر) قار جاۋادى. باتىس وڭتۇستىكتەگى ءوڭىردىڭ وڭتۇستىگى، گۋاڭشيدىڭ باتىس سولتۇستىگى قاتارلى جەرلەردە سەبەزگى جاڭبىر نەمەسە ورتاشا جاڭبىر جاۋادى، مۇندا يۇنناننىڭ باتىس وڭتۇستىگى مەن ورتا بولىگى قاتارلى جەرلەردىڭ ءىشىنارا ورىندارىندا قالىڭ جاڭبىر (25 – 40 ميلليمەتر) جاۋادى. ىشكى موڭعۇلدىڭ شىعىس وڭتۇستىك مەن باتىس سولتۇستىگى، حەيلۇڭجياڭنىڭ شىعىس سولتۇستىگى قاتارلى جەرلەردىڭ ءبىر ءبولىم وڭىرىندە 4 - 5 بال جەل سوعادى.

  11 – ايدىڭ 24 – كۇنى ساعات 8 دەن 11 – ايدىڭ 25 – كۇنى ساعات 8 گە دەيىن، حەيلۇڭجياڭنىڭ شىعىسى، سولتۇستىك شينجياڭنىڭ سولتۇستىگى قاتارلى وڭىرلەردەگى ءىشىنارا جەرلەردە قىرباق قار نەمەسە ورتاشا دارەجەدە قار جاۋادى، ءىشىنارا جەرلەردە قالىڭ قار نەمەسە ەرەكشە قالىڭ قار (10 – 12 ميلليمەتر) جاۋادى. شيزاڭنىڭ شىعىسى، باتىس وڭتۇستىك ءوڭىردىڭ وڭتۇستىگى، گۋاڭشيدىڭ باتىس وڭتۇستىگى قاتارلى جەرلەردىڭ ءىشىنارا ورىندارىندا سەبەزگى جاڭبىر نەمەسە ورتاشا جاڭبىر جاۋادى. ىشكى موڭعۇلدىڭ سولتۇستىگى، حەيلۇڭجياڭنىڭ سولتۇستىگى، جيليننيڭ شىعىسى، سولتۇستىك شينجياڭنىڭ سولتۇستىگى قاتارلى جەرلەردىڭ ءىشىنارا ورىندارىندا 4 – 5 بال جەل سوعادى.

  11 – ايدىڭ 25 – كۇنى ساعات 8 دەن 11 – ايدىڭ 26 – كۇنى ساعات 8 گە دەيىن، حەيلۇڭجياڭنىڭ شىعىس وڭتۇستىگى، سولتۇستىك شينجياڭنىڭ سولتۇستىگى، شيزاڭنىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسى، سىچۋاننىڭ باتىسىنداعى ءۇستىرت قاتارلى وڭىرلەردەگى ءىشىنارا جەرلەردە قىرباق قار نەمەسە ورتاشا قار جاۋادى، ءىشىنارا جەرلەردە قالىڭ قار (5 – 8 ميلليمەتر) جاۋادى. شيزاڭنىڭ شىعىس وڭتۇستىگى، فۋجياننىڭ شىعىس وڭتۇستىگى، سىچۋان ويپاتىنىڭ وڭتۇستىگى، سىچۋاننىڭ وڭتۇستىگى، گۇيجوۋدىڭ باتىسى، يۇننانىڭ كوپ ءبولىمى قاتارلى جەرلەردە سەبەزگى جاڭبىر جاۋادى. حەيلۇڭجياڭنىڭ شىعىس سولتۇستىگىندەگى ءىشىنارا جەرلەردە 4 – 5 بال جەل سوعادى.

جاۋاپتى رەداكتور: بەردىقان مۇراتقان ۇلى