سانجى جانبولات جايلاۋىندا تيانشان بۇعى ءۇيىرى بوي كورسەتتى

       تاياۋدا، قالىڭ قار جاۋعاننان كەيىن، شينجياڭ سانجى قالاسىنىڭ وڭتۇستىگىندەگى تاۋلى ٴوڭىر اشىلى اۋىلىنداعى جانبولات جايلاۋىندا تيانشان بۇعى ءۇيىرى بوي كورسەتتى. بۇل بۇعى ءۇيىرى 50 تۇياق اينالاسىندا بولىپ، مالشىلاردىڭ جىلقى، سيىرىمەن بىرگە ازىق ىزدەپ، جاراسىمدى كوركەم ەكولوگيالىق سۋرەت قالىپتاستىردى.

  اۋدارعان: قارا جورعا ءۇنحات تەكشەسى

جاۋاپتى رەداكتور: بەردىقان مۇراتقان ۇلى