اق قار قىمتانعان قاناس

  ەرىكتىءتىلشى ليزا قايناربەك قىزى مەن ايدانا شايسۇلتان قىزى حابارلايدى.11-ايدىڭ 1-كۇنگى قالىڭ قاردان كەيىن، قاناس كورىنىس رايونىنا ءبىر-اق تۇندە قىس كىردى. كورىكتى شاعىن قىستاق قالىڭ قاردان كەيىن اسەم تىنىش كورىنسكە بولەندى. قاناسقا كەلىپ قىسقى كورىنستى تاماشالاپ، تۋا مادەنيەتىنەن ءلاززاتتانىڭىز.

اۋدارعان:بەردىقان.مۇراتقان ۇلى

جاۋاپتى رەداكتور: بەردىقان مۇراتقان ۇلى