تاۋ قالاسىىنىڭ تۇنگى كورىنسى كوز تارتادى.

  ەرىكتى ءتىلشى ليۋ شىحى حابارلايدى. گەنارال تاۋى نەمەسە نار وركەش شوقىسىنا شعىپ كوز تاستاعانىڭىزدا، ءتۇن جامىلىپ، شىراقتارى جارقىراعان تاۋ قالاسىىنىڭ تۇنگى كورىنسى كوز تارتادى.

اۋدارعان:بەردىقان.مۇراتقان ۇلى

جاۋاپتى رەداكتور: بەردىقان مۇراتقان ۇلى