”سۋ ءۇستى سايتان كەرىشكە“ ساياحات

  6 - ايدىڭ 4 - كۇنى بۋرىلتوعاي اۋدانى جەتى ارال قالاشىعى قارابيە قىستاعىنىڭ ماڭىنان سۋرەتكە تۇسىرىلگەن ”سۋ ءۇستى سايتان كەرىش“ كورىنىس ءوڭىرى. تاۋ جاستانىپ، سۋ توسەنگەن بۇل اۋماقتا سۋ الابى كورىنىس رايونى بولۋمەن بىرگە ياداڭ جەر ءتۇزىلىسى دا بار بولىپ، جۇرت مۇنى ”سۋ ءۇستى سايتان كەرىش“ دەپ اتايدى. جەرگىلىكتى ورىندا وزگەشە سۋ ءۇستى ياداڭ ءتۇزىلىسى عاجايىپ كورىنىس قالىپتاستىرعان. سۋرەتتى انار بۇلت - شينجياڭ گازەتىنىڭ ءتىلشىسى ساي زىڭلى تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور: ءاننا اكىمقان قىزى