كوكسۋ سازدىعىنداعى اققۋلار كوبەيدى

  التاي گازەتىنىڭ ءتىلشىسى ارداق حابارلايدى. جۋىردا، التاي كوكسۋ سازدىعى مەملەكەت دارەجەلى تابيعي قورىق رايونىندا تىرشىلىك ەتەتىن اققۋلاردىڭ كوگىلدىرلەرى ماڭايىن شارلاپ، ازىق ىزدەي باستادى. 5-ايدىڭ اياق شەنىندە، اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ ۇزدىكسىز جوعارىلاۋىنا بايلانىستى، التاي كوكسۋ سازدىعى مەملەكەت دارەجەلى تابيعي قورىق رايونىنداعى اققۋلار ىركەس-تىركەس بالاپاندادى. قورىق رايونىنداعى جابايى حايۋاناتتاردى قورعاۋ پۋنكتىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنىڭ مەجەلەۋىنشە، بيىلعى قاتارعا قوسىلعان كوگىلدىر 900 دەن اسادى ەكەن.

جاۋاپتى رەداكتور: ءاننا اكىمقان قىزى