ەكولوگيالىق قالا، باقىت قالاسى

    كەڭىستىكتەن كوز تاستاعانداعى حوشۇت اۋدانى بينحى وزەنى كورىنىس بەلدەۋىنىڭ كورىنىسى. (4 - ايدىڭ 5 - كۇنى ۇشقىش اپپاراتپەن تۇسىرىلگەن)

  حوشۇت اۋدانى بينحى وزەنى كورىنىس بەلدەۋى حوشۇت اۋدانى قالاشىعىنىڭ شىعىس وڭتۇستىگىنە ورنالاسقان، يەلەگەن جەر كولەمى 338 مىڭ شارشى مەتر، بۇل كورىنىس بەلدەۋى تۇلعالىق ينجەنەرياسىنىڭ ءبىرىنشى مەرزىمدىك نىسانى ورىندالىپ بولدى. جۋىق جىلداردان بەرى، حوشۇت اۋدانى ”جاسىل تاۋ، تۇنىق سۋ باعالى بايلىق“ دامۋ كوزقاراسىن بەلسەندى اتقارىپ، ەكولوگيالىق جاسىل قالا قۇرۋعا كۇش سالدى. سۋرەتتى چۋە حورە تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور: ءاننا اكىمقان قىزى