ساۋدا ساراي، ەرەن بازارلاردىڭ ىندەتتەن ساقتانۋ - تىزگىندەۋى جونىندە مىنا ەسكەرتپەلەر وتە ماڭىزدى

00352162959_aed96267

00352162960_a6f09798

00352163001_0526a4a3

جاۋاپتى رەداكتور: ەسبول قاجىكەرىم ۇلى