سۋ بوياۋلى سۋرەتتەي قومنىڭ كوركەم كورىنىسى ساياحاتشىلاردى باۋرادى

 التاي گازەتىنىڭ جالپىلىق اقپارات قۇرالدارى ءتىلشىسى ارداق بەيىسقان ۇلى مەن پراكتيكانت ءتىلشىسى دۋمان ماقسات ۇلى حابارلايدى. قومنىڭ قىسقى كورىنىسى سۋ بوياۋلى سۋرەتتەي كوز تارتادى. تىنىشتىق قۇشاعىندا مۇلگىپ جاتقان پاك دۇنيە جانىڭدى جادىراتادى.

  1- ايدىڭ 2- كۇنى، ءتىلشى قوم كورىنىس رايونىنان كوپتەگەن ساياحاتشىنىڭ ساياحاتتاپ جۇرگەنىن كوردى.

  شىنجىننان كەلگەن ساياحاتشى لي سايپيڭ بىلاي دەدى: بۇگىن دوسىم ەكەۋىمىز اتقا ءمىنىپ بارىپ قومنان كۇن شىققانىن تاماشالادىق. بۇل جەر سۋىق بولعانىمەن، كورىنىسى وتە كوركەم ەكەن. مۇنداي كوركەم كورىنىستى كورۋدىڭ ءوزى راحات.

بىرگە تاماشالايىق

جاۋاپتى رەداكتور: ءاننا اكىمقان قىزى