[ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ] كونە شاعىن اۋماق، تىڭ وزگەرىس

  ءۇرىمجى كەشكى گازەتىنىڭ حابارى (سۋرەتىن ءتۇسىرىپ حابارىن جازعان ءتىلشى سۇڭ جيانحۋا) ميدۇڭ رايونى ديباڭ شاعىن رايونى جيانگوۋ الەۋمەتتىك اۋماعى ليانفىڭ جيايۋان 1 - قارارىنداعى تۇرعىن ياڭ حۇي جۋىقتا، شاعىن اۋماقتا ۇگىت تاقتالارى مەن تۇرگە ايىرىلعان قوقىر - قوقسىق ساندىعى كوبەيگەنىن جانە ۇگىت لاباسىنىڭ ورناتىلعانىن بايقادى.

  ليانفىڭ جيايۋان ءبىرىنشى قارارىنداعى وزگەرىس ”ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ“ قىزمەت اترەتىنىڭ حالىق تۇرمىسى قىزمەتىن ۇزدىكسىز ورىستەتكەنىنىڭ ناتيجەسى. ليانفىڭ جيايۋان ءبىرىنشى قارارى كازۋان قىستاعى ورنالاسقان شاعىن اۋماق، نەگىزدىك قۇرىلعىلارى كونەرگەن، جولدارى دا بۇلىنگەن ەدى. ميدۇڭ رايوندىق پارتكوم كەڭسەسىنەن الەۋمەتتىك اۋماققا تۇسكەن ءبىرىنشى شۋجي، قىزمەت اترەتىنىڭ باستىعى ۋاڭ گاڭ وزدەرىنىڭ بيىل الەۋمەتتىك اۋماققا الماسىپ بارعان قىزمەت اترەتى ەكەندىگىن، بۇرىنعى قىزمەت اترەتىنىڭ تىندىرعان جۇمىستارى نەگىزىندە، تۇرعىندارعا جالعاستى قىزمەت وتەيتىندىگىن ايتتى. بيىل باستىسى ۇگىت ورتاسىن قالىپتاستىرۋ نەگىز ەتىلەدى ەكەن، قىزمەت اترەتى 18 ۇگىت تاقتاسىن جاساپ، تۇرعىنداردىڭ تالابى بويىنشا شاعىن اۋماققا تۇرگە ايىرىلعان قوقىر - قوقسىق ساندىعىن ورنالاستىرىپتى.

جاۋاپتى رەداكتور: ءاننا اكىمقان قىزى