سۇلۋلىق تۇنعان ءتىلسىم تابيعات، تىنىشتىققا شومعان جەر ءجۇزى

  

سۋرەتتى تۇسىرگەن التاي گازەتىنىڭ ءتىلشىسى جيڭ يۋان

  قىستىڭ كەلۋىمەن قاناس كورىنىس رايونىنداعى وزەن بەتىندە مۇز قاتىپ، اسقار تاۋلار قار قۇرسانىپ، جەر ءجۇزى تىنىشتىققا شوما باستادى. اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ بىرتىندەپ تومەندەۋىمەن قاناس كورىنىس رايونىنىڭ قىسقى كورىنىسى بەينە ماي بوياۋلى سۋرەتتەي كوركەم كارتينا قالىپتاستىردى. اق قار قىمتانعان قاناس كورىنىس رايونىنداعى وسى ءبىر تاماشا مەزگىل قالىڭ ساياحاتشىلار مەن فوتوگرافتاردى وزىنە ءتانتى ەتتى.

  سۋرەتتى تۇسىرگەن ەرىكتى ءتىلشى شياۋ جۇي

  سۋرەتتى تۇسىرگەن ەرىكتى ءتىلشى جاڭ جياشۇي

جاۋاپتى رەداكتور: ءاننا اكىمقان قىزى