بۋرىلتوعاي اۋدانىنىڭ « 1-قازان » التىن اپتالىعى مادەنيەت ساياحاتى قيمىلى تارتىمدى وتكىزىلدى

 ەرىكتى ءتىلشى جۋاڭ شياۋبو، ۋاڭ جيڭرۋ، لي شيۋشيۋ حابارلايدى.

 بيىل، ورتاڭعى كۇز مەرەكەسى مەملەكەت مەرەكەسىمەن بىرگە كەلدى، ايرىقشا مەرەكە كوڭىلدى وتكىزىلدى

 شينجياڭنىڭ ٴىشى ـ سىرتىنان كەلگەن ساياحاتشىلار بۋرىلتوعاي اۋدانىندا باس قوسىپ، ۇلتتىق سالت-سانانى تاماشالاپ، كوركەم كورىنىستەردەن ءلاززاتتاندى، ٴدامدى تاعامداردان ءدام تاتىپ، بالىق اۋلاۋدىڭ قىزىعىن سەزىندى

 بۋرىلتوعاي اۋدانىنىڭ « 1-قازان » التىن اپتالىعى ساياحات بازارى ەرەكشە دۋماندى بولدى، جارقىن تۇيىندەر كوپ جارىققا شىقتى.جازدىڭ قاپىرىق ىستىعى قايتقان، ۇلىڭگىر كولى تىنىشتىققا شومعان مەزگىل.

 ۇلىڭگىردىڭ وزگەشە كوركەم كورىنىسىنە قاتتى قىزىققان قارامايلى قالاسىنان كەلگەن ساياحاتشى جاڭ چۇنحۋا دەمالىس كەزىندە دوستارىمەن بىرگە ۇلىڭگىر كولى كول جيەگى كورىنىس وڭىرىنە كەلىپ، تاماشا ساتتەردى ۇزبەي سۋرەتكە الىپ، ەستەلىك قالتىرۋدا. جاڭ مىرزا سەيىلدەۋمەن بىرگە، بۋرىلتوعايدىڭ ٴدامدى تاعامدارىنان ءدام تاتۋدى دا ۇمىتپادى.

 قارامايلىدان كەلگەن ساياحاتشى جاڭ چۇنحۋا بىلاي دەدى: ۇلىڭگىر كولىنىڭ كورىنىسى كوركەم بولىپ قانا قالماستان، بۇل ارانىڭ قاقتاعان بالىعى دا سونداي ءدامدى ەكەن، بۇل راسىندا كوڭىلدى ساپار بولدى.

 ۇعىسۋعا قاراعاندا، ۇلىڭگىر كولى كول جيەگى كورىنىس ٴوڭىرى جەر-جەردەگى ساياحاتشىلارعا قاراتا « بۋرىلتوعاي وزگەشە ساياحاتىن» دەن قويا دايىنداعان، كيىم ۇلگىسىن كورسەتۋ، بۋرىلتوعاي ساياحات بىلىمدەرى بويىنشا سۇراۋلارعا جاۋاپ بەرۋ قيمىلى، ساياحات كەمەسىنە وتىرىپ قۇستاردى تاماشالاۋ، قۇستاردى ايالاۋ سياقتى جەلىلەس قيمىلدار وتكىزىلگەن، ماقساتى ساياحاتشىلاردىڭ كوڭىلدى ساياحاتتاپ قايتۋىنا جاعداي جاساۋ بولىپ تابىلادى.

 قازان ايى ۇلىڭگىر كولىنىڭ بالىق، قىسقىشتان مول ٴونىم الاتىن مەزگىلى، ۇلىڭگىر كولىندە بايقال بالىعى، ءيت بالىق قاتارلى 23 ءتۇرلى سۋىق سۋ بالىعى مولىنان ءوسىپ-ونەدى، كولدەگى اق شىبار شورتان، كوكسەركە، الابۇعا قاتارلىلار ەت قورەكتى جىرتقىش بالىقتارعا جاتادى، لۋيا بالىق اۋلاۋ ادىسىنە توتەنشە ۇيلەسەدى. سوندىقتان ۇلىڭگىر كولى دە «لۋيا مەكەنى» دەپ اتالعان، بالىق اۋلاۋعا قىزىعۋشىلاردىڭ ارماندايتىن ورنى.

 سانجىدان كەلگەن ساياحاتشى لي پيڭ بىلاي دەدى: بۋرىلتوعايعا ساياحاتتاي كەلىپ ،قيىن كەرىش كورىنىس ءوڭىرىنىڭ كوركەم كورىنىسىن تاماشالاۋمەن بىرگە، ۇلىڭگىر كولىندە بالىق اۋلادىم، كوڭىل كۇيىم سەرگىپ، جادىراپ قالدىم.

 ماۋسىمنىڭ وزگەرىسىنە ىلەسىپ، قازاق مالشىلارى جاز بويعى قاربالاستىعىن اياقتاتىپ، ساربۇلاق كۇزەۋلىگىنە كەلدى.

 10-ايدىڭ 2-كۇنىنەن 4-كۇنىنە دەيىن، التاي تەگەنە قۇيرىقتى قويى كوشى-قون مادەنيەت ساياحات مەرەكەسى ساربۇلاق مادەنيەت ساياحات شاعىن قالاشىعىندا وتكىزىلدى. مول ٴونىم العان ەگىنشى-مالشىلار وسى ارادا باس قوسىپ، مەملەكەت مەرەكەسىن ٴوز تاسىلدەرىمەن بىرگە تويلادى، قيمىل شينجياڭنىڭ ٴىشى-سىرتىنان كەلگەن كوپتەگەن ساياحاتشىلاردى كوشپەندى مادەنيەتتى سەزىنۋگە، تاماشالاۋعا باۋرادى.

 گۋاڭجوۋدان كەلگەن ساياحاتشى جاڭ رۋو شي بىلاي دەدى: قاتتى تەبىرەندىم، مۇنداي ايبىندى كورىنىستى بۇرىندى-سوڭدى كورگەن ەمەسپىن. قازاق ۇلتىنىڭ ۇلتتىق ءان-ءبيىن دە تاماشالادىم، قايتىپ بارعاننان كەيىن تۋىس-تۋعان، دوس-جاراندارىمدى وسىندا كەلىپ ساياحاتتاۋعا ۇگىتتەيمىن.

 ۇعىسۋعا قاراعاندا، «قوس مەرەكە» كەزىندە بۋرىلتوعاي اۋدانى جيىنى 145 مىڭ 700 ادام-رەت ساياحاتشى قابىلداپ ، ساياحات كىرىسى 43 ميلليون 732 مىڭ 500 يۋان بولعان، بىلتىرعى ۇقساس مەزگىلدەگىدەن جەكە-جەكە 777.85 پايىز جانە 295.60 پايىز ارتقان.

 اۋدارعان: قىمبات قۇنتاي قىزى

جاۋاپتى رەداكتور: ءاننا اكىمقان قىزى