ايماعىمىزدا جازعى استىق ساتىپ الۋ قىزمەتى باستالدى

  التاي گازەتىنىڭ ءتىلشىسى حۋ جۇنشيۋ، ەرىكتى ءتىلشى شۋە فاچياڭ حابارلايدى. 7 ـ ايدىڭ 17 ـ كۇنى، ايماقتىق استىق ساتىپ الۋ، ساتۋ شەكتى سەرىكتەستىگىنىڭ بيڭتۋان 10 ـ شى 187 ـ تۋانىنان ساتىپ العان 50 نەشە توننا دۇمبە ءبيداي قامبالاندى. بۇل التاي ايماعىندا بيىلعى جازعى استىق ساتىپ الۋ قىزمەتىنىڭ باستالعاندىعىنان دەرەك بەرەدى.

  ـــ بۇگىن ساتىپ الىنعان ءبىرىنشى كولىكتەگى شيندۇڭ 22 ـ ءنومىرلى ساپالى دۇمبە ءبيدايدىڭ ساتىپ الۋ باعاسى كيلوگرامى 2.5 يۋان، كوزالدا، جازعى استىق ساتىپ الۋ قىزمەتى جاپپاي باستالدى. ءبىز ساتىپ الىنعان استىقتىڭ ساپاسىنا كەپىلدىك ەتۋمەن بىرگە، ساتىپ الۋعا قىزمەت وتەۋدى ويداعىداي ىستەيمىز ـ دەدى ايماقتىق استىق ساتىپ الۋ، ساتۋ شەكتى سەرىكتەستىگىنىڭ جاۋاپتىسى ليۋ ۋىنجۇن.

  بيىل بيڭتۋان 10 ـ شىسى 20 نەشە مىڭ مۋ جەرگە ءبيداي ەكتى. ءونىم مولشەرى مەجەمەن 100 مىڭ توننادان اساتىن كورىنەدى. بيىلعى جازعى استىق ساتىپ الۋ قىزمەتىن ويداعىداي ىستەۋ ءۇشىن، ايماقتىق استىق ساتىپ الۋ، ساتۋ شەكتى سەرىكتەستىگى قامبانى بوساتۋ جانە جابدىقتاردى رەمونتتاۋ قاتارلى دايىندىق قىزمەتىن ويداعىداي ىستەپ، جاڭا استىقتىڭ دەر كەزىندە قامبالانۋىنا تاماشا نەگىز قالادى. بۇدان تىس، بيڭتۋان 10 ـ شىسىنداعى استىق ەگەتىن تۋان ـ الاڭدارمەن بەلسەنە سايكەسىپ، ءبيدايدىڭ ءوسۋ جاعدايىن ۇعىسىپ، استىقپەن قامداۋدىڭ جەتكىلىكتى بولۋىنا كەپىلدىك ەتتى.

  جازعى استىق ساتىپ الۋ قىزمەتىنە ويداعىداي جەتەكشىلىك ەتۋ ءۇشىن، استىق اكىمشىلىك باسقارۋ تاراۋلارى جازعى استىق ساتىپ الۋ تۇيىنىنە دەركەزىندە بارىپ استىق ساتىپ الۋعا قۋزاۋشىلىق ىستەدى. كاسىپورىنداردان مەملەكەتتىڭ استىق ساتىپ الۋ ءتارتىبى مەن ولشەمى بويىنشا ساتىپ الۋ قىزمەتىن قاتاڭ ىستەۋدى، استىق بولسا، ءسوزسىز، ساتىپ الۋ، دەركەزىندە ساتىپ الۋدى ورىنداپ، دارەجەسىن، باعاسىن تومەندەتۋ، اق تالون بەرۋ قاتارلى بەلگىلەمەگە قايشى ارەكەتتەردى تەجەپ، بيىلعى جازعى استىق ساتىپ الۋ قىزمەتىن تابىستى ورىنداۋدى تالاپ ەتتى.

جاۋاپتى رەداكتور: ءاننا اكىمقان قىزى