جاز ماۋسىمىنداعى قاناس

  6-ايدىڭ 24-كۇنى سۋرەتكە تۇسىرىلگەن شينجياڭ قاناس كورىنس رايونىنىڭ كورىنىسى (ۇشقىشسىز ۇشاقپەن تۇسىرىلگەن). جاز ماۋسىمىندا شينجياڭ قاناس كورىنىس رايونىندا ورمان، جايلاۋ، كول ءوزارا جاراسىم تاۋىپ، كورىنىسى كوز تارتتى.

جاۋاپتى رەداكتور: ءاننا اكىمقان قىزى