تۇڭعيىق گۇلى ساياحاتشىلاردى باۋرادى

  6 - ايدىڭ 27 - كۇنى ساياحاتشىلار باعراش كولى تۇڭعيىق تەڭىز الەمى كورىنىس وڭىرىندە سەيىلدەۋدە. دۋان - ۋ دەمالىسى كەزىندە وسى كورىنىس وڭىرىندەگى 80 مۋلىق جاباي-ى تۇڭعيىق قىرۋار ساياحاتشىنى باۋرادى.

 سۋرەتتى نيان لەي تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور: ءاننا اكىمقان قىزى