دۋان - ۋ دەمالىسىنان ءلاززات الدى

  6 - ايدىڭ 26 - كۇنى ساياحاتشىلار ءۇرىمجى قالاسى دابانچىڭ تۇز كولى كورىنىس وڭىرىندە سەيىلدەپ، دۋان - ۋ دەمالىسىنان ءلاززاتتاندى.

 سۋرەتتى گازەتىمىزدىڭ جالپىلىق اقپارات قۇرالدارى ءتىلشىسى چين مەيحۋا تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور: ءاننا اكىمقان قىزى