قۇمدى شولدە ساياحات ورلەۋى كوتەرىلدى

  6 - ايدىڭ 9 - كۇنى ساياحاتشىلار لوپنۇر اۋدانى لوپنۇرلىقتار قىستاعى كورىنىس وڭىرىندە بارلىق جەر بەدەرىندە جۇرەتىن قۇمدى ءشول دالالىق اۆتوموبيل جارىسىنان ءلاززاتتانۋدا. جۋىق جىلداردان بەرى بۇل اۋدان ”ساياحات + دەنە تاربيە“ سياقتى جەلىلەس قيمىلداردى ورىستەتۋ ارقىلى ساياحاتشىلاردى باۋرادى.

جاۋاپتى رەداكتور: ءاننا اكىمقان قىزى