بۇلت ”تەڭىزىنە“ ورانعان تاۋ قالاسى

گەنارال تاۋىنىڭ باسىنا شىعىپ، اينالاعا كوز سالساڭىز اسەم تاۋ قالاسىنداعى عيماراتتار بىردە بۇيرا بۇلت اراسىنان ۇرلانا قاراسا، بىردە بۇلت ”تەڭىزىنىڭ استىنا تىعىلادى. 

قار شاڭعى اۋەسكەرلەرى وسى بۇلت تەڭىزىنىڭ اراسىندا اق مامىق قاردىڭ بەتىندە شاڭعىمەن قۇلديلاسا، ساياحاتشىلار تامسانا قاراپ، سۋرەتكە تۇسۋدە.

جاۋاپتى رەداكتور: ءاننا اكىمقان قىزى