اعاجاي-التاي تورابى   ›   اقپارات ايدىنى   ›   سۋرەتتى حابارلار

بازار تيجاراتتى قالپىنا كەلتىردى

  3 - ايدىڭ 11 - كۇنى ءۇرىمجى قالاسىنىڭ تۇرعىندارى شينليان اۋىل شارۋاشىلىق قوسىمشا ونىمدەرى ۋنيۆەرسال بازارىنىڭ گۇل - ءشوپ ورنىندا گۇل تاڭداۋدا. قازىر ءۇرىمجىنىڭ ءارقايسى ءىرى اۋىل شارۋاشىلىق ساۋدا بازارلارى تيجاراتتى جاپپاي قالپىنا كەلتىردى. □ سۋرەتتى گازەتىمىزدىڭ جالپىلىق اقپارات قۇرالدارى ءتىلشىسى ۋاڭ جىن تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور : ءاننا اكىمقان قىزى