اعاجاي-التاي تورابى   ›   اقپارات ايدىنى   ›   ايماقتاعى جاڭالىقتار

سۋىق اعىستان ساقتانۋدىڭ كوك ٴتۇستى ساقتىق بەلگىسى شىعارىلدى

  سۋىق اعىستان ساقتانۋدىڭ كوك ٴتۇستى ساقتىق بەلگىسى شىعارىلدى

  ايماقتىق اۋا رايى ستانسياسى 11-ايدىڭ 7-كۇنى ساعات 14:00 تە سۋىق اعىستان ساقتانۋدىڭ كوك ءتۇستى ساقتىق بەلگىسىن شىعاردى، مەجەمەن، الداعى 48 ساعات ىشىندە التاي قالاسى، كوكتوعاي اۋدانى جانە شىڭگىل اۋدانىندا ەڭ تومەنگى اۋا تەمپەراتۋراسى ℃8دىڭ ۇستىندە تومەندەيدى، ەڭ تومەنگى اۋا تەمپەراتۋراسى 11-ايدىڭ 9-كۇنى تاڭەرتەڭ جارىققا شىعادى، ايماعىمىزداعى جازىق وڭىرلەردىڭ تەمپەراتۋراسى ℃11-~5- ارالىعىندا تومەندەيدى، تاۋلى وڭىرلەردىڭ تەمپەراتۋراسى ℃16-~9- ارالىعىندا تومەندەيدى.

  ساقتانۋ شارالارى:

  1.ۇكىمەت جانە قاتىستى تاراۋلار مىندەت بويىنشا سۋىقتان ساقتانۋ قىزمەتىن ويداعىداي ىستەۋى كەرەك.2. سىرتقا شىققاندا قالىڭ كينىڭىزدەر.

  3.مال شارۋاشىلىق رايونىنداعى مالشىلار مالداردى سۋىقتان قورعاۋ قىزمەتىن ويداعىداي ىستەڭىزدەر.

  اۋدارعان: ءاننا اكىمقان قىزى

جاۋاپتى رەداكتور : ءاننا اكىمقان قىزى