اعاجاي-التاي تورابى   ›   اقپارات ايدىنى   ›   شينجياڭ حابارلارى

تاۋار، زاتتىق بۇيىمدار توتەنشە مول بولىپ، قالا - اۋىل تۇرعىندارىنىڭ تۇتىنۋى جوعارىلادى

  وتكەن عاسىردىڭ 60 - ، 70 - جىلدارىندا رايونىمىزدىڭ تۇتىنۋ بۇيىمدارى بازارى بەلەتپەن نورمالاپ قامدايتىن، تاۋار، زاتتىق بۇيىمدار توتەنشە تاپشى بولاتىن. وتكەن عاسىردىڭ 90 - جىلدارىنان باستاپ تۇتىنۋ بۇيىمدارى بازارى قامداۋ قاجەتتى قامداي المايتىن ساتارمان بازارىنان قامداۋ قاجەتتەن اسىپ كەتكەن الارمان بازارىنا ويىسىپ، تاۋار، زاتتىق بۇيىمدار توتەنشە مول بولىپ، ءار ۇلت حالىق بۇقاراسىنىڭ زاتتىق قاجەتىن تولىق قاناعاتتاندىردى. سوڭعى جىلدارى جۇرتتىڭ كىرىس دەڭگەيىنىڭ جوعارىلاۋىنا جانە تۇرمىس كوزقاراسىندا بۇرىلىس بولۋعا بايلانىستى تۇرعىندار ىشەر اس، كيەر كيىم نەگىزىن قاناعاتتاندىرۋ نەگىزىندە تۇتىنۋ شىعىسىن كوبىرەك تۇرعىن ءۇي، حابارلاسۋ، ساياحات، وقۋ - اعارتۋ، اۆتوكولىك سياقتى جاڭادان گۇلدەنگەن سالالارعا قاراي ءبولىپ، قالا - اۋىل بازارىندا گۇلدەنگەن تاماشا جاعداي جارىققا شىقتى. 2018 - جىلى شينجياڭدا قوعامدىق تۇتىنۋ بۇيىمدارىنىڭ بولشەك ساتىلۋ جالپى سوماسى 318 ميلليارد 697 ميلليون يۋان بولدى.

جاۋاپتى رەداكتور : ءاننا اكىمقان قىزى