اعاجاي-التاي تورابى   ›   مادەنيەت ارناسى   ›   دەنساۋلىق

جاياۋ جۇرۋدى جالاڭ ارەكەت دەپ قاراماڭىز

  جاياۋ ءجۇرۋ دەنە شىنىقتىرۋدىڭ ءبىر ءتۇرى، جاياۋ جۇرۋدى جالاڭ ارەكەت دەپ قاراماڭىز، دەنە اقاۋسىزدىعىنا پايداسى اسا زور. ەڭ اۋەلى، جاياۋ ءجۇرۋ باۋىردىڭ مايلاسۋىنىڭ الدىن الادى. زەرتتەۋلەرگە نەگىزدەلگەندە، ۇنەمى جاياۋ جۇرەتىندەردىڭ قان اينالىسى جاقسى بولىپ، باۋىردىڭ ماڭىنداعى ۇساق قان تامىرلاردىڭ تۇبىنە دەيىن قان جۇگىرىپ، باۋىردىڭ زات الماستىرۋ قۋاتىن جاقسارتادى ەكەن. بۇدان تىس، جاياۋ ءجۇرۋ قان قىسىمىن مەڭگەرۋگەدە سەپتىگىن تيگىزەدى.

     بەيجيڭ قالالىق عىلمي دەنە شىنىقتىرۋ مامان لەكتورلار ۇيىرمەسىنىڭ باس حاتشىسى جاۋ جىشين تانىسقان 50 جاس شاماسىنداعى ءبىر ينجەنەر ونىڭ ءار كۇنى 30مينۋت جاياۋ ءجۇرۋ ءناسيحاتى بويىنشا 4 جىل ۇدايى جاياۋ ءجۇرۋدى جالعاستىرعان سوڭ، جوعارى قان قىسىمى كورنەكتى تۇردە تىزگىندەلگەن. ءار كۇنى تاباندىلىقپەن 30 مينۋد جاياۋ جۇرسە دەنەنى وتتەكتى شىنىقتىرعانمەن بىردەي ەكەن، دەنەگە جيىلعان ارتىق مايدان ارىلىپ، قانداعى قانت قۇرامى مەن ماي قۇرامىن تومەندەتۋگە بولادى. اسىرەسە قانداعى گليتسەرين ءۇش ولشەمىن تومەندەتۋمەن بىرگە قان قىسىمىن تومەندەتۋگەدە بولادى. بۇدان تىس ابىرجۋدان ايىقتىرىپ، جابىعۋ ناۋقاسىنا شالدىعۋدىڭ الدىن الادى. جاياۋ ءجۇرۋ قول-اياقتىڭ يكەمىن دە ارتتىرادى. جۇگىرۋگە قاراعاندا جاياۋ ءجۇرۋدىڭ بۋىنعا تۇسىرەتىن زاقىمى ازداۋ، بۋىن قۋاتىنىڭ السىرەۋىن باياۋلاتىپ، بۇلشىق ەتتى ودان ارى شىمىرلاندىرىپ، اياقتى قۋاتتاندىرادى. بۇدان تىس، كوپتەگەن عىلمي زەرتتەۋلەردىڭ ناتيجەسى جاياۋ ءجۇرۋدىڭ ناۋقاستان ساقتانۋ، راكتىڭ الدىن الۋ، ۇزاق ءومىر سۇرۋدە كورنەكتى رول اتقاراتىنىن دالەلدەپ وتىر. وسىدان، جاياۋ ءجۇرۋ قاراپايىم دەنە ارەكەتى بولعانىمەن، دەنساۋلىققا پايداسىنىڭ زور ەكەنىن بىلۋگە بولادى.

جاۋاپتى رەداكتور: ءاننا اكىمقان قىزى
  • ءبىر اپتالىق اۋا رايىنان الدىن الا مالىمەت
  • شەكارا رايونداعى وقىتۋشىلار، دوحتىرلاردىڭ مامىلەسىن جوعارىلاتسا
  • شي جينپيڭ فۋجيان ۋاكىلدەر ۇيىرمەسىنىڭ تالقىسىنا قاتىناستى
  • 8-مارت حالىقارالىق ايەلدەر مەرەكەسىن قىزۋ قۇتتىقتايمىز