اعاجاي-التاي تورابى   ›   اقپارات ايدىنى   ›   ءوز حابارلارىمىز

كەل قۇربىم التاي جەردىڭ ساراسىنا

 ءاننا اكىمقان قىزى

 «قالاڭ بار كۇمىس رەڭ، دالاڭ بار تىنىسى كەڭ، كولىڭدە اقشاعالا، قيقۋلاپ تاۋدا قىران، قۇت قۇنعان باۋرايىڭدا، باقىت بوپ جارالعانسىڭ التايدىڭ ماڭدايىنا...» دەپ شىرقالاتىن ءان جولدارىنداي اسەم قالا بۋىرشىننىڭ تابيعاتى مەن سان-سالالى كاسىپ كوزىن اشقان مۇنداعى ادامدار ءبارى-ءبارى كورىكتى مەكەننىڭ سالتاناتىن ايگىلەپ تۇرعانداي. ەندەشە كورىكتى مەكەننىڭ كوركەم كەلبەتىن تاماشالاڭىزدار!

جاۋاپتى رەداكتور: ءاننا اكىمقان قىزى
  • كۋرسكە قاتىناسىپ جاتقان اقىندار ەكسكۋرتسيادا بولدى
  • قابا اۋدانى اققايىڭ باقشاسىندا جايقالا وسكەن الۋان گۇلدەر كوزدىڭ جاۋىن الادى
  • شي جينپيڭ بريكس ەلدەرى باسشىلارىنىڭ 10 - رەتكى كەزدەسۋىنە قاتىناستى ءارى ماڭىزدى ءسوز سويلەدى
  • شي جينپيڭ بريكس ەلدەرى ونەركاسىپ - ساۋدا تالقى مىنبەرىنە قاتىناستى ءارى ماڭىزدى ءسوز سويلەدى