اعاجاي-التاي تورابى   ›   اقپارات ايدىنى   ›   ءوز حابارلارىمىز

جاڭا پىسقان بۇلدىرگەن بازارعا سالىندى

ءتىلشىمىز قۇرمانگۇل حابارلايدى.

  6-ايدىڭ 6-كۇنى، ءتىلشىمىز التاي قالاسى قىزىلتاس قالاشىعى ۇتىبۇلاق قىستاعىنىڭ تۇرعىنى جاڭ حۇڭمەيدىڭ بۇلدىرگەن تەرىپ جۇرگەنىن كورەدى.

  ۇعىسۋعا قاراعاندا، جاڭ حۇڭمەي بۇلدىرگەن ەككەنىنە 10 نەشە جىل بولىپ، بيىلعى جىلى 5 مۋ جەرگە بۇلدىرگەن ەگىپ، كىرىسى مولشەرىمەن 40 مىڭنان اساتىنىن جانە ءبىر ءبولىمى 6-ايدىڭ باسىندا بازارعا سالىنىپتى، ءار كۇنى 60 كيلوگرامداي تەرىپ، ءار كيلوگرامىن 30 يۋاننان ساتادى ەكەن. التاي قالاسىنداعى ءار جەمىس دۇكەنىنە جەتكىزىپ، قالعانى 6-ايدىڭ 20-كۇندەرى توپ باعاسىمەن ساتىلادى ەكەن.

  جاڭ حۇڭمەي تىلشىگە:« تەمپەراتۋرانىڭ اسەرىنەن بۇلدىرگەن وتكەن جىلداعىعا قاراعاندا جاي پىستى، ءارى جاي بازارعا سالىندى، ءبىراق وسى بىرنەشە كۇندە تەمپەراتۋرا كورنەكتى جوعارلاپ، بۇلدىرگەننىڭ ءونىم مولشەرى دە كۇننەن- كۇنگە ارتا ءتۇستى. كونە-جاڭا قاريدارلاردىڭ كەلىپ، بۇلدىرگەن تەرۋىن قىزۋ قارسى الامىز».- دەدى.

  اۋدارعان: جانار قاناپيا قىزى

جاۋاپتى رەداكتور: قابىلقان ايتقابىل ۇلى
  • قۇجىرتى جايلاۋىنىڭ كوركەم كورىنىسى
  • كوركى كوز سۇرىندىرەتىن اق كۇنگەيتى مادەنيەت باقشاسى
  • قياق كۇرىش مەرەكەسى قارساڭىندا، شاپتول بازارعا سالىنادى
  • اۋلا شارۋاشىلىعىن دامىتىپ، تىڭ اۋقاتتانۋ جولىنا قادام تاستادى