اعاجاي-التاي تورابى   ›   مادەنيەت ارناسى   ›   ونەگە

باسەكەلەسىن قۇشاقتاۋ

شاعىن دۇكەننىڭ قارسىسىنان تىزبەكتى ەرەن بازار اشىلىپتى. سول كۇننەن باستاپ الگى شاعىن دۇكەننىڭ ساۋداسى تىم شىركىن-اي بولماپتى. دۇكەن يەسى امالىن تاۋىپ پوپتىڭ الدىنا بارعان ەكەن، پوپ وعان:
-ءار كۇنى دۇكەنىڭنىڭ ەسىگىن اشاردان بۇرىن ءوز ساۋداڭادا، قارسىڭداعى ەرەن بازاردىڭ ساۋداسىنا دا كۇسەتتىلىك تىلە،-دەپ اقىل ايتىپتى. كۇندەر وتە كەلە شاعىن دۇكەن جابىلىپتى. ءبىراق دۇكەن يەسى كورشى ەرەن بازاردىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تاعايىندالىپ كۇنى بۇرىنعىدان دا جاقسارىپتى.
باسەكە قارسى جاقتى جەر قاپتىرىپ، ءوزىن شىڭ باسىنا شىعاراتىن نارسە ەمەس. ول كەزەگىندە ادامنان مەيىرىمدى دە، پاراساتتى بولۋدى تالاپ ەتەدى. ەگەر بىلاي ىستەي الماساڭىز تاعدىرىڭىز تۇبەگەيلى وزگەرەدى.

جاۋاپتى رەداكتور: ءاننا اكىمقان قىزى
  • قابا اۋدانىندا ءتۇرلى قيمىلدار وتكىزىلدى
  • كادرلار بۇقارامەن تەرەڭ سۇيسپەنشىلىك ورناتتى
  • ستۋدەنتتەردىڭ ىستىق مەيىرى
  • كوكتوعاي اۋدانى اقجار قىستاعىنداعى قىراۋلى كورىنىس